Brandingservice

Opgaveløsning inden for branding og administration

Smart ● Nemt ● På faktura

Fleksibilitet ved Brandingservice

FLEKSIBILITET

Løben­de opga­ver eller enkelt­stå­en­de opga­ver — vi afta­ler, ud fra hvad der pas­ser dig bedst.

Brandingservice på faktura

PÅ FAKTURA

Få dine opga­ver løst på fak­tu­ra — så und­går du al besvæ­ret med kontrakter.

Branding til dig

DINE OPGAVER

Dine opga­ver løst for dig og hos dig — du får løst dine opga­ver på ste­det, eller hos mig.

Udtryk og Layout i bedste stil

UDTRYK OG
LAYOUT

UDTRYK OG LAYOUT

 • Web­s­i­te: udvik­ling, design og admi­ni­stra­tion (Word­Press og Joom­la m.m.)
 • Webs­hop, produktbeskrivelser
 • Design og pro­duk­tion af fly­ers, bro­chu­rer, nyheds­bre­ve, soci­a­le medi­er plus diver­se marketingsmateriale
 • Gra­fisk design og billederedigering
 • Præ­sen­ta­tions­vi­deo­er
Indhold og kommunikation om din virksomhed

INDHOLD OG KOMMUNIKATION

 • Con­tent cre­a­tion, tekst-skriv­ning, pro­dukt­be­skri­vel­ser m.m.
 • Tvær­gå­en­de kommunikationsopgaver
 • Storytel­ling
 • Bran­dings­tra­te­gi
 • Bran­ding på basis af vær­di­er og af CSR
Brandingservice løser andre opgaver

ANDRE
OPGAVER

ANDRE OPGAVER

 • Orga­ni­se­ring og udfø­rel­se af admi­ni­stra­ti­ve opgaver
 • For­ret­nings­ud­vik­ling
Hvad er prisen for services

PRIS

Time­pri­sen er kr. 425 eks­kl. moms. Ved stør­re opga­ver får du en gra­tis plan­læg­nings­ses­sion i star­ten, og vi laver en skræd­der­sy­et afta­le og pris.

Klippekort til Brandingservice

KLIPPEKORT

Du kan opnå rabat ved køb af klip­pe­kort for kon­su­lent­ti­mer. Besøg webs­hop­pen der lig­ger på fir­ma­ets pri­mæ­re web­s­i­te, dinbranding.dk.

Dinbranding

DIN BRANDING

Bran­ding­ser­vi­ce er en del af Din­Bran­ding (CVR 34150273), der bistår små og mel­lem­sto­re virk­som­he­der med at bran­ding via et fokus på værdierne.

Hvem Brandingservice er til

TIL HVEM?

Bran­ding­ser­vi­ce hen­ven­der sig til små og mel­lem­sto­re virk­som­he­der der bare vil have løst opga­ver­ne her og nu uden alen­lan­ge kon­trak­ter eller langstrakt dia­log med et konsulenthus.

Brandingservice råder over mange ressourser

RESSOURCER

Hvis der er sær­lig tek­nisk know-how jeg mang­ler, træk­ker jeg på res­sour­cer­ne i mit netværk.
Brandingservice har store målsætninger

MÅLSÆTNING

De opga­ver, du får løst af Bran­ding­ser­vi­ce er i orden! Det er de, for­di vi altid afta­ler opga­ven på for­hånd. Du vil altid få ærlig snak, en god afta­le og tin­ge­ne udført til perfektion

Hvorfor Brandingservice

HVORFOR?

Bran­ding­ser­vi­ce er star­tet, for­di jeg har ople­vet et stort behov ved min­dre og mel­lem­sto­re virk­som­he­der og andre orga­ni­sa­tio­ner for den­ne slags opgaveløsning.
Henrik ikon

HENRIKS BAGGRUND

Min erfa­ring spæn­der fra mester­læ­re, lærer, pro­jekt­le­der, kom­mu­ni­ka­tor, web­de­sig­ner, admi­ni­stra­tor og bran­ding­ko­or­di­na­tor i og for, små og mel­lem­sto­re dan­ske virk­som­he­der og andre orga­ni­sa­tio­ner samt over 7 års råd­gi­ver-erfa­ring fra udlandet.

Jeg har en kan­di­dat­grad i antro­po­lo­gi og kor­te­re uddan­nel­ser i pro­jekt­sty­ring, ledel­se, web­de­sign og kur­ser i fx stra­te­gi- og orga­ni­sa­tions­ud­vik­ling, kom­mu­ni­ka­tion og gra­fisk design.

KONTAKT

Send besked

Inva­lid Email
Inva­lid Number

Dybtgående branding af din virksomhed

Vil du have en dybtgående branding på basis af din virksomheds værdier, så tag et kig på DinBranding